Są szkoły deklarujące brak ocen. Do takich szkół należy Akademia. Nasi nauczyciele na co dzień nie stawiają ocen wyrażonych numerycznie. Jednocześnie brak tak rozumianych ocen nie oznacza braku informacji o tym, jak uczeń pracuje, w czym jest świetny, nad czym musi popracować. Informacja o postępach w pracy jest czymś innym niż sucha cyfra.

To, że można uczyć bez ocen, wiadomo od dawna. Niektórym się to co prawda nie mieści w głowie. Trudno im sobie bowiem wyobrazić, w jaki sposób można motywować uczniów do nauki. Wyjaśnijmy więc, jak to jest w ADE. Jak motywujemy do nauki i jak sobie radzimy bez ocen.

Zaznaczmy na początku, że “brak ocen” to skrót myślowy. Od oceniania nie uciekniemy. Każdy z nas, wykonując jakąś pracę, jest narażony na to, że zostanie ona w sposób mniej lub bardziej przychylny skomentowana. Myśląc o tradycyjnych ocenach w szkole, wracamy jednak pamięcią do dzienniczków, w których w rzędach nauczyciele wpisywali trójki, czwórki, czasami z minusem lub plusami. Tak faktycznie nie oceniamy. Ocenianie w ADE opiera się na tak zwanym ocenianiu kształtującym, a więc metodzie, która głównie polega na tym, że po wykonaniu zadania uczeń otrzymuje komentarz, dzięki któremu dowiaduje się, co jest w jego pracy wykonane prawidłowo a co trzeba poprawić. Innymi słowy jest to konstruktywna krytyka pracy, której celem jest polepszenie jakości wykonanego zadania.

Przeczytaj przy okazji

Staramy się słuchać uczniów. Im są starsi, tym większe jest przyzwolenie na specjalizację w poszczególnych przedmiotach. Nasz program skonstruowany został tak, by uczeń wiedział, co jest wiedzą podstawową, czego – pisząc językiem kolokwialnym – nie odpuścimy a czego, zdając sobie sprawę z konsekwencji swojego wyboru, uczeń może nie realizować. Zależy nam na pozytywnej motywacji ucznia.

Uczniowie raz na trzy miesiące (trymestr) otrzymują obszerną ocenę opisową, którą redaguje mentor na podstawie informacji przekazanych przez innych nauczycieli pracujących z uczniem. Mentor wysyła ją do Rodzica i jest ona podstawą do rozmowy trymestralnej. W jej trakcie rodzic ma możliwość zapytać o szczegóły oceny, zastanowić się nad wspólnymi celami na przyszłość, wreszcie zgłosić swoje uwagi.

W treści oceny rodzic znajdzie nie tylko informacje na temat poziomu opanowania wiadomości, ale również na temat tego, w jakim stopniu uczeń rozwinął na lekcjach umiejętności miękkie. Doceniamy takie międzyprzedmiotowe umiejętności jak zbudowanie samodzielnej, pisemnej lub ustnej wypowiedzi (nie tylko na polskim), umiejętność podsumowania porcji wiadomość, wyszukiwania i filtrowania wiadomości, kończenie zadania, wyciąganie wniosków na podstawie danych, współpraca z innymi, umiejętność korzystania z konstruktywnej krytyki i jej formułowanie.

Tradycyjne oceny pojawiają się u nas na świadectwie ukończenia roku szkolnego. Są one wynikiem wspólnej, podsumowującej pracę roczną dyskusji między uczniem a nauczycielem. Z naszego doświadczenia wynika, że niezmiernie rzadko dochodzi do nieporozumień w tym względzie. Cieszymy się, że tak wielu uczniów naprawdę nie uczy się dla ocen.