Akademia Dobrych Kompetencji

W ADE trwa realizacja wielkiego projektu dotyczącego rozwijania kompetencji kluczowych.

W ostatnich dniach wakacji nauczyciele brali udział w kursach, dzięki którym zapoznali się z istotą programu, pogłębili informacje na temat umiejętności kluczowych. Dzięki dofinansowaniu projektowemu w ADE znalazły się już pierwsze zakupy, które będą pomocne w uczeniu matematyki, chemii, fizyki i przyrody. W najbliższych dniach rozpoczniemy zajęcia, które naturalnie staną się częścią planu naszych uczniów i nauczycieli. Dla uczniów biorących udział w projekcie przewidziany jest udział w zajęciach podnoszących kompetencje z zakresu języka angielskiego, matematyki, umiejętności uniwersalnych, zajęcia z robotyki oraz doświadczenia i eksperymenty w zajęciach przyrodniczych. Dodatkowo dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeprowadzimy dodatkowe zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia dla uczniów objętych projektem będą odbywały się w godzinach 14.00 – 17.30. Poniżej więcej szczegółów

  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające z języka angielskiego i matematyki – będą się odbywały w wymiarze 2 godz w miesiącu przez 5 miesięcy w roku szkolnym
  • Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych prowadzone metodą doświadczenia i eksperymentu po 2 godz w miesiącu przez 6 miesięcy w roku szkolnym Warsztaty umiejętności uniwersalnych dla uczniów po 2 godz w miesiącu przez 6 miesięcy w roku szkolnym
  • Kursy robotyki dla uczniów po 2 godziny w miesiącu przez 6 miesięcy w r. szkolnym
  • Zajęcia grupowe z zakresu treningów umiejętności społecznych, terapii ręki, zaj. z psychologiem lub pedagogiem – 1 godz w miesiącu /9 mies w roku szkolnym
  • Zajęcia indywidualne dla wybranych uczniów z SPE – 1 godzina w miesiącu przez 9 miesięcy w roku szkolnym
  • Szkolnym koordynatorem projektu jest Aleksandra Skorupa, która odpowie na pytania wysłane droga elektroniczną.

Poniżej informacje na temat projektu z oficjalnych dokumentów z nim związanych.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkoły podstawowej Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie w okresie 01.08 2020 r.- 30.06. 2022 r.

Cel zostanie zrealizowany poprzez: Objęcie wsparciem w zakresie rozwoju dwóch kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i TIK oraz powiązanych z nimi 5 umiejętności uniwersalnych, w tym:Realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z matematyki i języka angielskiego.

Realizację w zajęć dodatkowych prowadzonych metodą praktycznego działania- doświadczenia i eksperymenty w przedmiotach przyrodniczych.

Realizację warsztatów umiejętności uniwersalnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności interpersonalnych w obszarze rozwiązywania problemów, uczenia się, kreatywności i innowacyjności, pracy w grupie.

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK (e-podręcznik, classroom) oraz innowacyjnych metod dydaktycznych w procesie nauczania oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych podczas zajęć przedmiotowych poprzez warsztaty kursy i szkolenia

Objęcie wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz doposażenie ADE w pomoce do pracy terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzmocnienie kompetencji nauczycieli w tym zakresie

Doposażenie pracowni w tym: matematycznej, przyrodniczej, fizycznej, chemicznej oraz doposażenie w sprzęt komputerowy.

Całkowita wartość projektu to 616 283,08 zł. Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 493 029,46 zł.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content