Kto pyta, mniej błądzi

FAQ

ADE to niepubliczna szkoła na prawach szkoły publicznej.

Jesteśmy zobowiązani do realizacji podstawy programowej i podlegamy Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty.

W ADE uczymy także jak się uczyć, wspieramy uczniów i uczennice w odkryciu ich potencjału i odnalezieniu optymalnej ścieżki edukacyjnej. Przygotowujemy dzieci i młodzież do kontynuacji kształcenia, bez nieproduktywnego stresu.

W naszej szkole nie ma kultury zadawania prac domowych. Uczniowie i uczennice ADE nie wracają do domu z listą ćwiczeń do odrobienia.

Wychodzimy jednak z założenia, że praca samodzielna/domowa jest naturalnym przedłużeniem zajęć i jeśli należy coś utrwalić, rozszerzyć bądź po prostu dokończyć to, czego z jakiegoś powodu uczeń/uczennica nie wykonał/a w trakcie zajęć, to kończy to w czasie pozalekcyjnym. Chętnie przyglądamy się postępom tych samodzielnych prac w szkole, zatem nie muszą być one „zabierane” do domu.

Absolwenci ADE w toku edukacji, nie tylko opanowują podstawę programową, posiadają także wiedzę, jaki proces nauki sprzyja ich indywidualnym predyspozycjom. Odkrywają jak uczyć się efektywnie – są gotowi do kontynuacji edukacji na wybranym przez siebie poziomie.

Opuszczając ADE wiedzą, że edukacja nie powinna być obarczona strachem i stanowić przykrego obowiązku.

Wieloletnia praca z uczniem/uczennicą ma na celu optymalny rozwój potencjału edukacyjnego, emocjonalnego i rozwijanie samoświadomości. Dajemy uczniom i uczennicom narzędzia i metody, nie pozbawiając ich przy tym poczucia obowiązku. To od ich zaangażowania i pracy uzależnione są ich postępy.

Co ważne, ten proces nie jest pozbawiony niepowodzeń! Uczniowie, uczennice i rodzice płynnie otrzymują informację zwrotną i wdrażamy plan naprawczy.

To naturalna droga do rozwoju inteligencji emocjonalnej i kompetencji przyszłości.

Nasi uczniowie i uczennice potrafią także swobodnie poruszać się w przestrzeni technologicznej i krytycznie weryfikować informacje oraz ich źródła.

Średnio, grupa liczy ok. 10-12 osób – w procesie rekrutacji, naszym celem jest zapewnienie konkretnym uczniom i uczennicom optymalnego środowiska do pracy. Liczebność danej grupy jest elementem namysłu mentorów/mentorek i pracujących z nimi specjalistów/specjalistek.

Standardem Dobrej Edukacji jest przyjazna przestrzeń szkolna – nasze sale lekcyjne nie przypominają tych, które rodzice mogą pamiętać ze swoich szkół. To pokoje przystosowane do pracy w niewielkich grupach projektowych.

Świadectwa są dokładnie takie same jak w każdej Szkole Podstawowej lub Ponadpodstawowej. Stanowią dokument potwierdzający ukończenie roku szkolnego, który zwykle wręczamy rodzicom ucznia/uczennicy.

Różni się jedynie sposób oceniania postępów w nauce – w codziennej pracy nie stosujemy ocen w skali od 1 do 6.  Uczniowie/uczennice (i rodzice) znają bieżące postępy, a pod koniec każdego z 3 okresów klasyfikacyjnych przypadających na rok szkolny, omawiamy z uczniem jego pracę i rozwój.

W klasach I – III SP na świadectwie znajduje się ocena opisowa, natomiast od klasy IV, pojawiają się oceny wyrażone cyframi. Nie są one średnią arytmetyczną, a wynikiem podsumowania realnych postępów w nauce.

Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie proporcją ani udziałem procentowym – podczas tworzenia grup nie kierujemy się sztywnymi założeniami.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie, każdemu z uczniów i uczennic, optymalnych warunków do rozwoju i osiągania maksymalnych postępów edukacyjnych. Samo orzeczenie, jako dokument, ma dla nas podrzędne znaczenie, ponieważ w procesie rekrutacji oceniamy możliwości kształcenia konkretnego kandydata/kandydatki. Każdy rocznik i grupa jest inna, ponieważ tworzona jest przez kilkanaście indywiduów.

Systematyczne rozmowy kadry i ocena sytuacji w grupie, stanowią punkty kontrolne do określenia, czy spełniamy postawione założenia.

Nie. ADE jest szkołą ogólnodostępną, w której edukacja spersonalizowana spotyka się z edukacją włączającą.

W toku rekrutacji tworzymy grupy, w których każde z dzieci ma przestrzeń do maksymalnego rozwoju własnego potencjału. Jesteśmy otwarci na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i uczennic (w tym także tych wymagających poszerzonej lub przyspieszonej realizacji programu). Nie tworzymy  wstępnych założeń, zanim nie poznamy kandydata/kandydatki i opiekunów.  

Wierzymy, że każde dziecko ma prawo do dobrej edukacji.

Uczymy języka angielskiego i hiszpańskiego.

Oprócz obowiązkowych zajęć przedpołudniowych, dla chętnych, nauka języków obcych odbywa się także w czasie popołudniowym (tu dopuszczamy możliwość zorganizowania także zajęć z języka francuskiego).

Wiemy, że ruch jest naturalną potrzebą dzieci i młodzieży. Nie wszystkie zajęcia odbywają się w ławkach.

Lekcje w młodszych klasach prowadzone są w taki sposób, aby zapewnić uczniom i uczennicom odpowiednią dawkę ruchu. Przestrzeń szkolna sprzyja rozładowaniu pokładów energii, kumulowanej podczas skupionej pracy. Jeśli pogoda pozwala, niezależnie od pory roku, wychodzimy na zewnątrz i uczymy się w terenie.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w wynajmowanej sali gimnastycznej, do której uczniowie i uczennice dojeżdżają komunikacją miejską pod czujną opieką kadry ADE (jeśli zajęcia są w ciągu dnia), albo są dowożeni przez rodziców (jeśli dzień zaczyna się na Sali gimnastycznej). To także nauka samodzielności i szansa do nabywania kompetencji społecznych.

Dla uczniów i uczennic młodszych klas prowadzimy gimnastykę i ćwiczenia relaksacyjne. Natomiast w ramach zajęć popołudniowych, uczniowie i uczennice mogą uczestniczyć w zajęciach na basenie.

Szczegółowa informacja o czesnym i możliwych zniżkach znajduje się tutaj.

Do końca czerwca każdego roku informujemy rodziców o ewentualnych zmianach dotyczących kwestii finansowych w kolejnym roku szkolnym.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content