Kategoria: Archiwum

Wsparcie edukacyjne dla białoruskich dzieci w Polsce i konsultacje dla rodziców
przy Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie
zorganizowane przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Stowarzyszenie Dobra Edukacja prowadzi w Polsce 12 szkół i placówek oświatowych i także od pięciu lat współpracuje z nauczycielami z Białorusi.

Punktem konsultacyjnym pokieruje Yahor Surski, który  obecnie mieszka w Warszawie, jest z wykształcenia historykiem, nauczycielem o doświadczeniu międzynarodowym (Białoruś, Litwa, Polska, Słowenia, Włochy), autorem dużej liczby artykułów naukowych i filmów dokumentalnych o tematyce historycznej.  Indywidualnej mentorskiej opieki naukowej nad poszczególnymi uczniami będą podejmować się zarówno białoruscy, jak i polscy nauczyciele. 

Proponujemy białoruskim dzieciom i młodzieży ofertę edukacyjną, która zapewni im z jednej strony realizowanie polskiego obowiązku szkolnego, a z drugiej naukę języka, historii i kultury Białorusi.

W Polsce każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat ma obowiązek się uczyć. Może to robić zarówno chodząc do polskiej szkoły, jak i będąc zapisanym na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą (edukację domową). W tym drugim wypadku należy tylko co roku zdawać egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie zapewnia uczniom pochodzącym z Białorusi bezpłatnie realizowanie polskiego obowiązku szkolnego, dostęp do podręczników i innych materiałów edukacyjnych, możliwość korzystania z konsultacji z podstawowych przedmiotów nauczania w siedzibie Akademii lub przez internet, które pomogą przygotować się do organizowanych przez Akademię egzaminów. Ponadto uczniowie białoruscy mogą współpracować z polskimi rówieśnikami uczącymi się w Akademii Dobrej Edukacji, na przykład realizując wspólne projekty. 

Szczegółowe godziny konsultacji zostaną ustalone zależnie od liczby i wieku zainteresowanych poszczególnymi przedmiotami uczniów, a także od tego, czy są to uczniowie mieszkający w okolicach Warszawy, czy też przebywający w Polsce, ale będący w stanie przyjeżdżać do Warszawy na przykład raz w miesiącu. Dysponujemy również materiałami ułatwiającymi uczniom z Białorusi naukę w polskim systemie szkolnym, jak na przykład słowniki terminów potrzebnych licealistom na poszczególnych przedmiotach.

Wiedza o kulturze Białorusi realizowana jest zarówno w siedzibie Akademii jak i przez internet przez białoruskich twórców, naukowców, liderów opinii publicznej. Możliwe jest zgłoszenie dziecka na naukę Wiedzy o kulturze Białorusi, także jeśli realizuje ono obowiązek szkolny chodząc do innej polskiej szkoły. 

Akademia Dobrej Edukacji zapewnia dodatkowe usługi edukacyjne na życzenie rodziców na zasadzie odpłatności. Program jest dostosowany indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb. 

Akademia Dobrej Edukacji poszukuje odpowiedniego modelu szkolnego uwzględniającego aktualne potrzeby młodzieży i niezbędność realizacji programu o specjalnym charakterze dostosowanego do oczekiwań i potrzeb Białorusinów. Proponujemy rodzicom, uczniom i ekspertom od edukacji wspólne poszukiwanie odpowiednich rozwiązań! 

Rodzicom zapewniamy konsultacje w zakresie informacji o systemie edukacyjnym w Polsce. Dodatkowa pomoc oraz wyczerpujące informacje co do treści realizowanego w Akademii programu  – polskiego i białoruskiego – są udzielane w językach białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl lub tel.  … Zgłoszenia będą rozpatrywane w miarę ich napływania, także w trakcie roku szkolnego.

Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych rodziców z Białorusi planowane jest 30 sierpnia o godzinie 15, w siedzibie Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, ul. Skierniewicka 21. 


Wsparcie edukacyjne dla białoruskich dzieci w Polsce i konsultacje dla rodziców
przy Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie
zorganizowane przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Stowarzyszenie Dobra Edukacja prowadzi w Polsce 12 szkół i placówek oświatowych i także od pięciu lat współpracuje z nauczycielami z Białorusi.

Punktem konsultacyjnym pokieruje Yahor Surski, który  obecnie mieszka w Warszawie, jest z wykształcenia historykiem, nauczycielem o doświadczeniu międzynarodowym (Białoruś, Litwa, Polska, Słowenia, Włochy), autorem dużej liczby artykułów naukowych i filmów dokumentalnych o tematyce historycznej.  Indywidualnej mentorskiej opieki naukowej nad poszczególnymi uczniami będą podejmować się zarówno białoruscy, jak i polscy nauczyciele. 

Proponujemy białoruskim dzieciom i młodzieży ofertę edukacyjną, która zapewni im z jednej strony realizowanie polskiego obowiązku szkolnego, a z drugiej naukę języka, historii i kultury Białorusi.

W Polsce każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat ma obowiązek się uczyć. Może to robić zarówno chodząc do polskiej szkoły, jak i będąc zapisanym na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą (edukację domową). W tym drugim wypadku należy tylko co roku zdawać egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie zapewnia uczniom pochodzącym z Białorusi bezpłatnie realizowanie polskiego obowiązku szkolnego, dostęp do podręczników i innych materiałów edukacyjnych, możliwość korzystania z konsultacji z podstawowych przedmiotów nauczania w siedzibie Akademii lub przez internet, które pomogą przygotować się do organizowanych przez Akademię egzaminów. Ponadto uczniowie białoruscy mogą współpracować z polskimi rówieśnikami uczącymi się w Akademii Dobrej Edukacji, na przykład realizując wspólne projekty. 

Szczegółowe godziny konsultacji zostaną ustalone zależnie od liczby i wieku zainteresowanych poszczególnymi przedmiotami uczniów, a także od tego, czy są to uczniowie mieszkający w okolicach Warszawy, czy też przebywający w Polsce, ale będący w stanie przyjeżdżać do Warszawy na przykład raz w miesiącu. Dysponujemy również materiałami ułatwiającymi uczniom z Białorusi naukę w polskim systemie szkolnym, jak na przykład słowniki terminów potrzebnych licealistom na poszczególnych przedmiotach.

Wiedza o kulturze Białorusi realizowana jest zarówno w siedzibie Akademii jak i przez internet przez białoruskich twórców, naukowców, liderów opinii publicznej. Możliwe jest zgłoszenie dziecka na naukę Wiedzy o kulturze Białorusi, także jeśli realizuje ono obowiązek szkolny chodząc do innej polskiej szkoły. 

Akademia Dobrej Edukacji zapewnia dodatkowe usługi edukacyjne na życzenie rodziców na zasadzie odpłatności. Program jest dostosowany indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb. 

Akademia Dobrej Edukacji poszukuje odpowiedniego modelu szkolnego uwzględniającego aktualne potrzeby młodzieży i niezbędność realizacji programu o specjalnym charakterze dostosowanego do oczekiwań i potrzeb Białorusinów. Proponujemy rodzicom, uczniom i ekspertom od edukacji wspólne poszukiwanie odpowiednich rozwiązań! 

Rodzicom zapewniamy konsultacje w zakresie informacji o systemie edukacyjnym w Polsce. Dodatkowa pomoc oraz wyczerpujące informacje co do treści realizowanego w Akademii programu  – polskiego i białoruskiego – są udzielane w językach białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl lub tel.  … Zgłoszenia będą rozpatrywane w miarę ich napływania, także w trakcie roku szkolnego.

Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych rodziców z Białorusi planowane jest 30 sierpnia o godzinie 15, w siedzibie Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, ul. Skierniewicka 21. 

Адукацыйная падтрымка для беларускіх дзяцей у Польшчы і кансультацыі для бацькоў пры Акадэміі Добрай Адукацыі ў Варшаве, арганізаваныя праз Таварыства Добрай Адукацыі

Таварыства Добрай Адукацыі вядзе дзейнасць 12 школ і ўстаноў асветы ў Польшчы і на працягу пяці год супрацоўнічае з настаўнікамі з Беларусі.

Кансультацыйны пункт узначаліць Ягор Сурскі, які зараз жыве ў Варшаве, паводле сваёй адукацыі з’яўляецца гісторыкам, настаўнікам з міжнародным досведам працы ў сістэме адукацыі (Беларусь, Літва, Італія, Польшча, Славенія), аўтарам шматлікіх навуковых артыкулаў і дакументальных фільмаў па гістарычнай тэматыцы. Індывідуальную ментарскую навуковую апеку над вучнямі будуць ажыццяўляць як беларускія, так і польскія настаўнікі.

Мы прапаноўваем для беларускіх дзяцей і моладзі адукацыйны праект, які забяспечыць ім з аднаго боку ажыццяўленне польскага абавязку навучання, з другога – вывучэнне мовы, гісторыі і культуры Беларусі.

У Польшчы кожны дзіцёнак ва ўзросце ад 7 да 18 год павінен удзельнічаць у навучальным працэсе. Гэта можна ажыццяўляць такім чынам, калі вучань ходзіць у школу, але і калі вучыцца самастойна на хатнім навучанні. У другім выпадку абавязкова толькі кожны год здаваць экзамены з вызначаных прадметаў.

Акадэмія Добрай Адукацыі ў Варшаве гарантуе вучням з Беларусі бясплатную рэалізацыю школьнага абавязку ў рэжыме хатняга навучання, забяспечвае доступ да падручнікаў і іншых адукацыйных матэрыялаў, прадастаўляе магчымасць атрымаць кансультацыі па асноўных школьных прадметах на сядзібе Акадэміі ці дыстанцыйна, што дапаможа падрыхтавацца да гадавых класіфікацыйных экзаменаў, якія праводзяць настаўнікі Акадэміі. Дадаткова вучні могуць супрацоўнічаць з польскімі равеснікамі ў межах рэалізацыі супольных праектаў.

Вызначаныя гадзіны для кансультацый будуць прызначаны ў залежнасці ад колькасці вучняў, іх узросту, а таксама таго, ці пражываюць яны ў Варшаве і ці могуць, напрыклад, раз на месяц прыязджаць адмыслова. У наяўнасці ёсць спецыяльныя матэрыялы, тэрміналагічныя слоўнікі, якія дапамогуць вучням засвоіць адпаведны матэрыял.

Рэалізацыя праграмы „Веды па культуры Беларусі” з удзелам беларускіх творцаў, навукоўцаў, лідэраў грамадскай думкі можа быць рэалізаваная як і на сядзібе Акадэміі, так і дыстанцыйна. На гэты курс магчыма запісацца, нават калі вучань наведвае іншую школьную ўстанову.

Паводле жадання бацькоў Акадэмія Добрай Адукацыі прадастаўляе дадатковыя адукацыйныя паслугі на платнай аснове ў залежнасці ад індывідуальных патрэбаў вучняў.

Акадэмія Добрай Адукацыі стварае мадэль школьнага навучання, сыходзячы з актуальных патрэбаў моладзі і неабходнасці рэалізаваць адмысловую навучальную праграму для беларусаў, грунтуючыся на іх пажаданнях і чаканнях. Мы прапануем бацькам, вучням і экспертам у галіне адукацыі шукаць разам адпаведныя рашэнні!

Бацькам мы бясплатна прадастаўляем кансультацыі па сістэме адукацыі ў Польшчы. Дадатковую дапамогу і вычарпальную інфармацыю адносна зместу рэалізаванай у Акадэміі адукацыйнай праграмы, як польскай так і беларускай, можна атрымаць на беларускай, рускай, польскай і ангельскай мовах.

Зацікаўленым асобам просьба пісаць на наступны адрас: biuro@dobraedukacja.edu.pl ці звязвацца па тэлефоне… Заяўкі будуць разгледжаны па меры іх паступлення, таксама і пасярод навучальнага году.

Першая сустрэча з бацькамі з Беларусі запланаваная на 30 жніўня а 15 гадзіне ў сядзібе Акадэміі Добрай Адукацыі ў Варшаве, вул. Скернявіцкая, 21

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Uczniowie pracują na swój wynik, nauczyciele im w tym pomagają

Uczniowie pracują na swój wynik, nauczyciele im w tym pomagają

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów i jesteśmy bardzo zadowoleni. Często w rozmowach z rodzicami kandydatów powraca pytanie, jak w takiej trochę innej szkole wygląda zderzenie z rzeczywistością. Przykładem takiej rzeczywistości jest właśnie ogólnopolski egzamin, który – jak żadne inne narzędzie – zrównuje uczennice i uczniów. Wszyscy uzupełniają te same arkusze. Jesteśmy małą szkołą. W jednej klasie jest kilkanaście osób, a wśród nich bardzo różni uczniowie.Trzymamy się zasady, że szkoła to nie kurs przygotowawczy do egzaminu a średnia nie jest wyznacznikiem siły szkoły. Nie bierzemy udziału w rankingach. Każdy z uczniów uczy się na miarę swoich możliwości i wewnętrznej motywacji, którą – we współpracy z Rodzicami – wspieramy. Co to znaczy?

Continue reading “Uczniowie pracują na swój wynik, nauczyciele im w tym pomagają”
Jak wygląda dzień w ADE?

Jak wygląda dzień w ADE?

tekst dotyczy uczniów klas I-IV pracujących stacjonarnie

ADE otwieramy o 7.30. 

Na uczniów czeka wtedy sala, w której mogą poczekać na zajęcia, pobawić się (to co młodsi), zjeść śniadanie lub… zmrużyć oczy.

Od 8.00 jest nas więcej, są już nauczyciele, powoli przygotowujemy się do zajęć, które rozpoczynają się od 8.30 i trwają zgodnie z planem lekcji. Uczniowie młodsi pracują w dwóch dużych i jednym małym bloku (do 10.00, do 12.00 i do 13.35) W międzyczasie mamy dwie duże przerwy. OSoba prowadząca zajęcia może regulować czas pracy i ogłaszać przerwy jeśli uzna, że jest to wskazane.

Uczniowie klas 1 – 4 uczą do około 14.00 a uczniowie klas starszych do 15.15. Wszyscy korzystają z konsultacji bezpośrednich z nauczycielami i uczestniczą w zajęciach, których celem jest realizacja podstawy programowej. 

W trakcie dnia znajdujemy czas na posiłki. Drugie śniadanie oraz obiad, który jemy bez pośpiechu i wspólnie, pod opieką naszych nauczycieli.

Po obiedzie rozpoczynają się zajęcia popołudniowe (rozwijające zainteresowania oraz terapeutyczne).

Ile kosztuje szkoła?

Ile kosztuje szkoła?

Wysokość czesnego wynika z uwzględnienia wielu zmiennych, m.in.: metoda wpłat, posiadane rodzeństwo w szkole, wysokość przyznawanej subwencji szkolnej na dziecko.

W roku szkolnym 2022/2023 roczne czesne wynosi 19080 złotych. Najczęściej dzielimy je na 12 równych rat. Jesteśmy jednak otwarci na podzielenie tej sumy w inny sposób. Przy opłacie czesnego w jednej racie oferujemy 5% zniżki. Zniżkę 10% oferujemy w przypadku wysłania do nas rodzeństwa. Największe zniżki przysługują uczniom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i mogą wynieść nawet 60%.

Szczegóły ustalamy jednak w czasie indywidualnych rozmów przed podpisaniem umowy o kształcenie w ADE.

Poniżej link do regulaminu opłat

Szkoła “NA LINIE” czyli jak dawaliśmy sobie radę w czasie lockdownu?

Szkoła “NA LINIE” czyli jak dawaliśmy sobie radę w czasie lockdownu?

Kryzys powiedział nam wszystkim “sprawdzam”. “Sprawdzam” co jest deklaracją, a co realizacją. “Sprawdzam” nie tylko czy/jak wykorzystujemy technologię w szkole, ale także kim jesteśmy, jak pracujemy, jakie mamy relacje z uczniami, rodzicami, co nam wychodzi a co – mówiąc kolokwialnie –  leży i kwiczy. Po pierwszych tygodniach pracy online można już pokusić się o zebranie pierwszych wniosków na temat naszej aktualnej pracy w ADE. Wnioski, które zawarliśmy w tym tekście oparliśmy na naszych obserwacjach, codziennych rozmowach wśród nauczycieli, rozmowach z uczniami, analizie zaangażowania uczniów oraz anonimowej ankiecie, którą przeprowadziliśmy wśród rodziców.

Na początku okresu zamknięcia szkół podjęliśmy kilka decyzji, które okazały się kluczowe.

Continue reading “Szkoła “NA LINIE” czyli jak dawaliśmy sobie radę w czasie lockdownu?”
Wszystkim ciasta nie upieczemy

Wszystkim ciasta nie upieczemy

Teraz będzie o cieście, czyli trochę kulinarnie i dość długo. W pierwszym tygodniu ferii szkoliliśmy się. Staraliśmy się rozmawiać o trudnych rzeczach, o naszych wyzwaniach i rozwiązaniach. Między innymi rozmawialiśmy o indywidualizowaniu nauki dla uczniów. Państwu na tym zależy, my chcemy tak pracować. Nie chcemy widzieć grupy jednej czy drugiej, chcemy widzieć Kubę, Piotrka, Alicję czy Nadię. Tak się da, ale coś bardzo ważnego sobie powiedzieliśmy w czasie ferii.

Continue reading “Wszystkim ciasta nie upieczemy”
Ocenianie

Ocenianie

Są szkoły deklarujące brak ocen. Do takich szkół należy Akademia. Nasi nauczyciele na co dzień nie stawiają ocen wyrażonych numerycznie. Jednocześnie brak tak rozumianych ocen nie oznacza braku informacji o tym, jak uczeń pracuje, w czym jest świetny, nad czym musi popracować. Informacja o postępach w pracy jest czymś innym niż sucha cyfra.

To, że można uczyć bez ocen, wiadomo od dawna. Niektórym się to co prawda nie mieści w głowie. Trudno im sobie bowiem wyobrazić, w jaki sposób można motywować uczniów do nauki. Wyjaśnijmy więc, jak to jest w ADE. Jak motywujemy do nauki i jak sobie radzimy bez ocen.

Continue reading “Ocenianie”
Nie zależy nam na rankingach

Nie zależy nam na rankingach

Tygodnik „Perspektywy” jak co roku opublikował niedawno listę najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w naszym kraju. Najlepsi trafili na pierwsze strony gazet, lokalne media szybko znalazły „swoje” szkoły i podały, które z nich na lokalnym podwórku są „naj”.

I niby w naszej szkole nie powinno nas to obchodzić. Mamy uczniów młodszych, ale czujemy podskórnie, że ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, żeby zrobić taki ranking w szkołach podstawowych. Od razu powiedzmy więc bardzo wyraźnie: nie stajemy w szrankach. Nie obchodzą nas rankingi. Nie chcemy porównywać się z innymi szkołami tak, jakby to były jakieś zawody. Chcemy być oceniani przez uczniów i ich rodziców. Ich opinie wystarczą nam w zupełności, by poprawić lub zepsuć sobie humor.

Continue reading “Nie zależy nam na rankingach”
Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content